I.Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności i plików cookies:

Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych jest KRON INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rabindranatha Tagore’a 3, 02-647 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000288418, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł wpłaconym w całości,

Portal internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem http://kron.pl

Kron International Sp. z o. o. – podmiot świadczący swe usługi m. in. za pośrednictwem portalu internetowego, 

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z portalu internetowego i/lub usług Kron International Sp. z o.o., 

Dane Osobowe – informacje identyfikujące lub pozwalające na identyfikację osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, nazwa, adres, dane o lokalizacji, numer telefonu, adres, email, NIP, PESEL, 

Polityka prywatności – niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady prywatności oraz przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z portalu internetowego i/lub korzystaniem z usług Kron International Sp. z o.o. oraz politykę plików cookies. 
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązującymi w zakresie danych osobowych przepisami prawa krajowego.
 3. Portal internetowy prowadzony jest przez Kron International Sp. z o.o. 
 4. Portal internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 5. Korzystając z portalu internetowego i/lub korzystając z usług Kron International SP. z o.o. Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz poszczególne postanowienia w niej zawarte, jak również na wykorzystywanie przez portal internetowy plików cookies. 
 6. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik zobowiązany jest podawać Dane Osobowe zgodnie z prawdą.
 7. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest KRON INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rabindranatha Tagore’a 3, 02-647 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000288418.
 8. 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
  w związku z:
  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.
 10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia
  umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
  jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży
  towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
  wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy
  Sklepem internetowym a Bankiem.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana
  towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
  zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

II.Rodzaje Przetwarzanych Danych Osobowych

 1. W związku z korzystaniem z portalu internetowego mogą być przetwarzane następujące Dane Osobowe Użytkownika:
  1. numer IP komputera lub innego urządzenia z dostępem do internetu.
 2. Przy korzystaniu przez Użytkownika z formularza kontaktowego przetwarzane mogą być następujące Dane Osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko, nazwa firmy
  2. adres email.
 3. Przy korzystaniu z usług Kron International Sp. z o.o. przetwarzane mogą być następujące Dane Osobowe Użytkownika:
 1. imię i nazwisko, nazwa
 2. adres,
 3. email,
 4. numer telefonu,
 5. NIP/PESEL,
 6. inne dane podane przez Użytkownika niezbędne na potrzeby prawidłowego świadczenia usług.

III. Cel przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych na rzecz Użytkownika, realizacji zawartych z nim umów, rozpatrywania reklamacji i roszczeń Użytkownika.

IV.Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE.L. nr 119, str. 1), (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane „RODO”) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) i niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie Danych Osobowych może być konieczne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora Danych Osobowych.
 3. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa i/lub zgody Użytkownika, z poszanowaniem praw osoby, której one dotyczą.
 4. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, jak również nie wpływa na przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie prawnej innej aniżeli zgoda Użytkownika, jeżeli inna podstawa prawna obowiązuje w danym przypadku.

V.Odbiorcy Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkowników, o których mowa w punkcie II powyżej, mogą być przekazywane lub udostępniane przez Administratora Danych Osobowych pracownikom i współpracownikom, podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych współpracuje, tj. architektom, dekoratorom, dostawcą, przewoźnikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych Osobowych obsługę prawną, księgową, informatyczną, marketingową.
 2. Przekazywanie lub udostępnianie Danych Osobowych Użytkowników, o których mowa powyżej odbywa się z poszanowaniem praw Użytkowników oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI.Środki ochrony Danych Osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych chroni Dane Osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności Danych Osobowych Użytkowników, jak również ich wykorzystywanie w sposób uniemożliwiający dostęp ze strony osób nieuprawnionych.
 2. Administrator Danych Osobowych wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę Danych Osobowych, w szczególności zabezpieczenia techniczne, informatyczne i fizyczne. 

VII. Uprawnienia Użytkowników w zakresie Danych Osobowych

 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. uzyskania od Administratora Danych Osobowych potwierdzenia, czy Administrator Danych Osobowych przetwarza jego Dane Osobowe; 
 2. uzyskania dostępu do swoich Danych Osobowych,
 3. wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, 
 4. żądania od Administratora Danych Osobowych sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika,
 5. żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, gdy: (1) Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych Danych; (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (4) Użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych Osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
 6. żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących go Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: (1) Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (2) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (3) Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten ma oparcie w obowiązujących przepisach; (4) Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych Osobowych; 
 7. wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Danych Osobowych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody bezpośrednio do Administratora danych osobowych. 
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić realizację usług przez Kron International Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika. 

VIII. Okres przechowywania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres:
  1. niezbędny do wykonania umowy oraz realizacji innego prawa lub obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa,
  2. rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika,
  3. do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową,
  4. do momentu wycofania zgody przez Użytkownika na dalsze przetwarzanie jego Danych Osobowych.
 2. Po upływie okresu przechowywania Danych Osobowych, Dane Osobowe zostaną usunięte przez Administratora Danych Osobowych.

IX.Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w razie potrzeby dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub poprawy jakości obsługi Użytkowników.
 2. O zmianie Polityki Prywatności Administrator Danych Osobowych poinformuje Użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego. 
 3. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie Danych Osobowych dokonane przed jej zmianą. 

X. Pliki cookies

 1. Portal intermetowy stosuje tzw. pliki cookies, tj. dane informatyczne, zapisywane i przechowywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z portalu internetowego oraz pomagają udoskonalać funkcjonalność portalu internetowego i dostosować go do potrzeb Użytkowników. 
 2. Użytkownik w każdym czasie może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po skorzystaniu z portalu internetowego usuwać pliki cookies ze swojego urządzenia. 
 3. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z portalu internetowego.
 4.  XI. Postanowienia końcowe 
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 14.09.2018.
 2. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem i ochroną Danych Osobowych należy kierować do Administratora Danych Osobowych w formie pisemnej, mailowej, telefonicznie lub osobiście, na dane wskazane poniżej:

Administrator Danych Osobowych 

KRON INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

 1. Rabindranatha Tagore’a 3, 02-647 Warszawa

email: office@kron.pl

tel. 22 844 71 70